ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2561

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPex ) รุ่นที่ 3
มีนาคม 28, 2018
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR ระยะที่ 1
เมษายน 3, 2018