โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPex ) รุ่นที่ 3

             เมื่อวันอังคารที่  27 มีนาคม  2561  สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPex ) รุ่นที่ 3  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร  เสวกวิ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ

             ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จามรี ธีรตกุลพิศาล  เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง เกณฑ์การคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPex ) 

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com