ทำบุญสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 2562

9 เมษายน 2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดพิธีทำบุญสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน โดยในเวลา 10.20 น. มีพิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com