การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 (4 กันยายน 2562)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดจัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ในระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2562 โดยได้เกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ สกอ. 2. รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. รศ.ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร มหาวิทยาลัยมหิดล 4.รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5. ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 6. ผศ.ดร.กุสุมา ดำพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งกิจกรรมในวันแรก (4 กันยายน 2562) ช่วงเช้าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ และช่วงบ่ายคณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ณ ห้องมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com