การประชุมผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com