โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร”

การประชุมผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562
ตุลาคม 3, 2019
แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
ธันวาคม 2, 2019