โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร”

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร”ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี นางสาวภัคธนิกา เศวตเมธิกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยาการให้ความรู้ในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรและชี้แนะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการดำเนินการ มีผู้เข้าร่วมโครงการมีทั้งสิ้น 44 คน ประกอบด้วยรองคณบดี หัวหน้างานการเงิน เจ้าหน้าที่งานการเงิน และบุคลากรสายวิชาการ/บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร

การดำเนินงานในโครงการเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตร” “การเรียกรายงานในระบบ ERP” และ “คำอธิบายรายการแยกประเภท” และช่วงบ่ายเป็นการอธิบายการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย ทั้งนี้วิทยากร (ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของมหาวิทยาลัย) ได้ให้ผู้รับผิดชอบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละคณะตรวจสอบการใช้สูตรในโปรแกรมของแต่ละคณะว่าถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งเพื่อจะได้แก้ไขและส่งกลับให้ผู้รับผิดชอบแต่ละคณะไปดำเนินการต่อไป

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com