การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในสำหรับหน่วยงานสนับสนุน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 สำนักประกันคุณภาพได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในสำหรับหน่วยงานสนับสนุน ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา กองพัฒนานักศึกษา และสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อหารือถึงการเตรียมการในการตรวจประเมินคุณภาพของหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2562

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com