สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้จัดประชุมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/2563 วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com