โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ของหน่วยงานสนับสนุน