โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ของหน่วยงานสนับสนุน
พฤษภาคม 17, 2022
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
พฤษภาคม 26, 2022