ประชุมชี้แจงแนวทางการคำนวณค่า FTE ของอาจารย์และนักศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA

ปรัชญา ปณิธาน เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
พฤษภาคม 22, 2023
ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
มิถุนายน 9, 2023