ประชุมชี้แจงแนวทางการคำนวณค่า FTE ของอาจารย์และนักศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA