ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมชี้แจงแนวทางการคำนวณค่า FTE ของอาจารย์และนักศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA
พฤษภาคม 26, 2023
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการจัดทำ Data Visualization ของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
กรกฎาคม 10, 2023