โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สู่การพัฒนาคุณภาพงาน กิจกรรมที่ 10 : หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR Writing EdPEx) หมวด 2 กลยุทธ์