ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 3/2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สู่การพัฒนาคุณภาพงาน กิจกรรมที่ 10 : หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR Writing EdPEx) หมวด 2 กลยุทธ์
กันยายน 5, 2023
โครงการอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (RMUTT AUN-QA Assessor รุ่นที่ 1) กิจกรรมที่ 1
ตุลาคม 11, 2023