การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเสียงของลูกค้า มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 15 ธันวาคม 2566

โครงการบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 1 วันที่ 29-30 พ.ย. 66
พฤศจิกายน 30, 2023
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 5 บุคลากร
ธันวาคม 18, 2023