ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 4/2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 2
ธันวาคม 27, 2023
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 2 วันที่ 4-5 ม.ค. 67
มกราคม 5, 2024