ภาพบรรยากาศงานทำบุญสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2567 วันที่ 15 ม.ค. 67

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 2 วันที่ 4-5 ม.ค. 67
มกราคม 5, 2024
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” กิจกรรมที่ 4 : หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง วันที่ 18-19 มกราคม 2567
มกราคม 16, 2024