โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 2 วันที่ 4-5 ม.ค. 67

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 4/2566
มกราคม 3, 2024
ภาพบรรยากาศงานทำบุญสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2567 วันที่ 15 ม.ค. 67
มกราคม 16, 2024