โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” กิจกรรมที่ 4 หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ วันที่ 18-19 ม.ค.67

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” กิจกรรมที่ 4 : หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง วันที่ 18-19 มกราคม 2567
มกราคม 16, 2024
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อประยุกต์ใช้ในหมวดที่ 3 ตามเกณฑ์ EdPEx วันที่ 26 มกราคม 2567
มกราคม 25, 2024