ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ ด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปี 2567 ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 14 พ.ค.67

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ ด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปี 2567 มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 3 วันที่ 13 พ.ค.67
พฤษภาคม 13, 2024
การประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมการตรวจ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 16 พ.ค.67
พฤษภาคม 24, 2024