สรุปผลการประเมิน การบรรยายระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของ AUN

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2556
กันยายน 20, 2013
สรุปผลการประเมิน การอบรมการเขียนโครงการตามหลักวงจรคุณภาพPDCA
ตุลาคม 17, 2013