เอกสารดูงานประเทศเยอรมันและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (HRK-Audit Internationalisation of Universities)

เอกสารดูงานประเทศเยอรมันและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (University of Lucerne)
ตุลาคม 21, 2013
การประเมินตนเองเบื้องต้นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน
ตุลาคม 24, 2013