ขอเชิญบุคลากรที่มีความสนใจส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

ขอเชิญบุคลากรที่มีความสนใจส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี….ดังรายละเอียดเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

Read more

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ “บัณฑิตนักปฏิบัติเชี่ยวชาญวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี“     เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ “มหาวิทยาลัยชั้นนำทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com