การประเมินตนเองเบื้องต้นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน

เอกสารดูงานประเทศเยอรมันและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (HRK-Audit Internationalisation of Universities)
ตุลาคม 21, 2013
น้อมถวายอาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ตุลาคม 25, 2013