การประเมินตนเองเบื้องต้นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน

ดาวน์โหลด แบบการประเมินตนเองเบื้องต้นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน

ขอความร่วมมือให้หน่วยงานของท่านเสนอหลักสูตรที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียน(AUNQA) อย่างน้อย 1 หลักสูตร โดยเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย ได้กำหนดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องดำเนินการดังนี้

1.เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีและอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง 5 ท่านจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดการดำเนินงาน โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานและทั้ง 3 มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงตลอดโครงการ

2.กำหนดกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วมดังนี้

1.วันที่ 30 พฤศจิกายน- 2 ธันวาคม 2556 เข้าร่วมอบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (AUNQA) แบบเข้มข้น

2.วันที่ 20 มกราคม 2557 ส่งร่างรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUNQA 1

3.วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของหลักสูตร ครั้งที่ 1

4.วันที่ 8 เมษายน 2257 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของหลักสูตร ครั้งที่ 2

5.วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ส่งร่างรายงานการประเมินตนเอง AUNQA 2

6.วันที่ 25-29 สิงหาคม 2557 Pre-Audit

7.วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ส่งรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUNQA (First Draft)

8.มกราคม 2558 ยื่นขอรับการประเมินจาก AUNQA

9.มกราคม – สิงหาคม 2558 เตรียมรับการประเมิน

10.สิงหาคม 2558 รับการประเมินจาก AUNQA

ขอให้หน่วยงานเสนอรายชื่อหลักสูตรดังกล่าวมายังสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวัน พฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2556 ตามแบบประเมินตนเองเบื้องต้น

 

ติดต่อสอบถาม 0-2549-3505, 0-2549-3503 โทรสาร 0-2577-5048 E-mail : rmuttqa@hotmail.com

(กรณีไม่มี Name, E-Mail) สามารถเข้ามาสอบถามได้ ตาม Link ด้านล่าง

facebook : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา  หรือ blogger : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

Leave a Reply

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com