รายละเอียดเพิ่มเติม คำอธิบายเกณฑ์การประเมินในคู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

ตารางสรุปเป้าหมายการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
มีนาคม 19, 2014
แบบฟอร์มการประเมินบริการวิชาการ
มีนาคม 31, 2014