คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ(สมศ.๒)

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ปีการศึกษา 2555 (สมศ.๑)
มิถุนายน 7, 2014
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ประจำปีการศึกษา 2556
มิถุนายน 7, 2014