คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ(สมศ.๒)

 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ(สมศ.๒)
มีข้อมูลที่ใช้ประกอบกันดังนี้

1. ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตแต่ละคณะ/วิทยาลัย จำแนกรายด้าน เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555  

2. ตารางแสดงจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและจำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

 

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com