รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 มทร.ธัญบุรี

รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 มทร.ธัญบุรี

คำสั่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2556
คำสั่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2556

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของมทร.ธัญบุรี ได้ที่

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com