โครงการอบรมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การปรเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

 

         สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดอบรมโครงการเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การปรเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย” 

        โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการดังกล่าว และ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 170 คน โดยแบ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน ณโรงภาพยนตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วันที่ 7-8 ตุลาคม พ.ศ.2557

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com