“โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

      รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ  ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประจำคณะ และบุคลากรของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 40 คน เข้าดูงานด้านการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี 

      รศ.ดร.ศีขรินทร์  สุขโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นไปอย่างอบอุ่นและเรียบง่าย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สอบถามข้อมูลในเรื่องการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

        และยังได้เข้าศึกษาดูงานด้านระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.เดชพล ปรีชากุล รองคณบดีฝ่ายแผนและระบบคุณภาพ ใหเกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  พร้อมด้วย นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์  นางสาวพรวิภา สัตรนาโค หัวหน้างานการพัฒนา และบุคลากร ร่วมให้การตอบรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

อ้างอิงข้อมูลจาก : สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com