ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจำปี พ.ศ.2557 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2557