ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจำปี พ.ศ.2557 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2557

โครงการอบรมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ระดับหลักสูตร)
พฤศจิกายน 1, 2014
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2556
พฤศจิกายน 10, 2014