โครงการอบรมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ระดับหลักสูตร)

การประชุมวิเคราะห์ผลการปตรวจระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 13-14 ตุลาคม 2557
ตุลาคม 16, 2014
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจำปี พ.ศ.2557 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2557
พฤศจิกายน 4, 2014