โครงการอบรมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ระดับหลักสูตร)

       เมื่อวันที่ 20-22 ,27 และ 31 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการอบรมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (ระดับหลักสูตร) ให้กับผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ทั่วไป ทั้งมหาวิทยาลัย 

        โดยมีคุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ 

 

รูปกิจกรรมโครงการอบรมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

(ระดับหลักสูตร)

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com