โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 รุ่นที่ 1 (6-7 มิถุนายน 2558)

 

เมื่อวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2558 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 รุ่นที่ 1 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อให้อาจารย์มีความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และสามารถทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดโครงการอบรมฯ ในรุ่นที่ 1 นี้ ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร และคณะ เป็นวิทยากร

 

(ภาพกิจกรรมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 รุ่นที่ 1 วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2558 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก)

 

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com