โครงการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนิสิต นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนิสิต นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ให้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนิสิต นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย ประจำปี 2558 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษากับกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

การจัดโครงการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก พล.อ.ต.ศ.ดร.วินัย จันทร์เปล่ง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  พ.ต.จวน อินทร์ศร และ พ.ต.ธนัญชัย แก่นแก้ว และคณะ จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการนี้

***********************************

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com