โครงการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนิสิต นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย

โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 รุ่นที่ 1 (6-7 มิถุนายน 2558)
มิถุนายน 8, 2015
โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2 (27-28 มิถุนายน 2558) ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก
มิถุนายน 29, 2015