โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2 (27-28 มิถุนายน 2558) ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก

โครงการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนิสิต นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย
มิถุนายน 18, 2015
ข้อมูลประกอบการเขียนรายงานระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
กรกฎาคม 1, 2015