โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2 (27-28 มิถุนายน 2558) ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก