โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 รุ่นที่ 3 วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2558 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

ข้อมูลประกอบการเขียนรายงานระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
กรกฎาคม 1, 2015
ตารางกำหนดการ Site-visit ประจำปีการศึกษา 2557
กรกฎาคม 24, 2015