ตารางกำหนดการ Site-visit ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 รุ่นที่ 3 วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2558 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก
กรกฎาคม 6, 2015
การ Site Visit ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
กรกฎาคม 27, 2015