การ Site Visit ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

          ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ผู้ช่วยไพบูลย์ แย้มเผื่อน ให้เกียรติเป็นประธานในการ Site Visit  คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ระดับหลักสูตร) ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืช และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (ระดับหลักสูตร) ได้แก่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

          โดย รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา และ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(ระดับหลักสูตร) การ Site Visit ในครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ภาพกิจกรรมการ Site-visit ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com