ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 (17 สิงหาคม -11 กันยายน 2558)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2557 (17 สิงหาคม -11 กันยายน 2558)  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยและภายในมหาวิทยาลัย  

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จำนวน 112 หลักสูตร

ประจำปีการศึกษา 2557 (17 สิงหาคม -11 กันยายน 2558)

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com