การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 ของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (ระดับหลักสูตร) ในองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 copy

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com