โครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(Knowledge management) : การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “KM-RMUTT ครั้งที่ 1”

          วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(Knowledge management) : การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “KM-RMUTT ครั้งที่ 1” 
โดยผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ผลงานการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ได้แก่  การส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่  การเขียนบทความจากงานวิจัยสำหรับการตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ในงานประชุม วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
รางวัลชมเชย     ได้แก่  1. เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร
                                         2. การจัดการความรู้จากผลงานวิจัยในรูปแบบเอกสารเผยแพร่ จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
                                         3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MCT Story Telling จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
                                         4. การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการฝึกประสบการณ์จริง (Work Integrated
                                             Learning) โดยใช้รูปแบบของ TM-15 จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 ในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องวิคตอเรีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   ราชมงคลธัญบุรี

ภาพกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(Knowledge management) : การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี “KM-RMUTT ครั้งที่ 1” 

 

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com