การตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2557

          สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2558 โดยผู้ตรวจเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย และมีหน่วยงานที่สมัครเข้ารับการตรวจฯ  ได้แก่  กองพัฒนานักศึกษา  สถาบันวิจัยและพัฒนา  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพกิจกรรม การตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2557

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com