โครงการอบรมรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยระบบ CHE QA Online

 

        เมื่อวันอาทิตย์ที่  22  พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  ผิวสอาด ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยระบบ CHE QA 3D Online ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  13  ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

       ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา และคณะ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร เป็นวิทยากรในการอบรม 

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยระบบ CHE QA Online
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com