การประชุมสรุปผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 และเพื่อเลือกแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

        เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมสรุปผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 และเพื่อเลือกแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 โดย รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  สำนักประกันฯ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

รูปภาพการประชุมสรุปผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 และเพื่อเลือกแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com