โครงการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย (Knowledge Management) ระยะที่ 1

DSC03215

         เมื่อวันจันทร์ที่  29  กุมภาพันธ์ 2559 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย (Knowledge Management) ระยะที่ 1 ให้กับผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ระดับคณะ/วิทยาลัย จำนวน 77 คน  โดย คุณจำนงค์  บุญมา ผู้จัดการสำนักบริการระบบและข้อมูลงานการจัดการองค์ความรู้ สำนักจัดการองค์ความรู้ บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเว็นเตอร์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย  หัวข้อ  “การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร” นอกจากนั้น สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ในแต่ละด้าน ระหว่างคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยกับผู้แทนคณะ/วิทยาลัย ณ  ห้อง 806  ชั้น  8  อาคารเรียนรวม  13  ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด 

ภาพกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย

(Knowledge Management) ระยะที่ 1

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com