ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร

_MG_0023

            รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร  เสวกวิ  ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร หัวข้อเรื่อง “ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาต่องค์กรและเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละองค์ประกอบ  แบ่งเป็น  2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2559  ระดับคณะ และรุ่นที่  2  วันที่  7 มีนาคม  2559 ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com