การประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1

DSC03389

      เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA  เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน เป็นประธานในการเปิดประชุม และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี อภิวัฒนศร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มาให้คำแนะนำ และแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA  โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ อาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 5 ท่าน และผู้รับผิดชอบฯ จำนวน 11 หลักสูตร ทั้งหมด 73 ท่าน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ภาพกิจกรรมการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1 

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com