Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Ver.3 (October 2015)

ประเด็นหารือจากสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
มีนาคม 14, 2016
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
มีนาคม 28, 2016