โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

IMG_0537

       ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2559 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรม เซนต์ โทรเปซ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี  บรรยายและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com