ขอเชิญบุคลากรที่มีความสนใจส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

ขอเชิญบุคลากรที่มีความสนใจส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี….ดังรายละเอียดเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

Leave a Reply

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com