การประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN-QA)

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF)
เมษายน 1, 2016
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558
เมษายน 22, 2016